rigtigg

Iværksætterånden

Vækst i samfundet giver fremdrift, og fremdrift er essentielt for vores fremtidige samfund. Vi har brug for vækst og iværksætterånd i virksomhederne, da dette er med til at skabe arbejdspladser og dermed få hjulene i samfundet til at køre rundt. Således er der både behov for, at etablerede virksomheder vækster, samt at nye virksomheder starter op. Jeppe Lau Hansen fra CGI giver hans bud på en model for, hvordan store etablerede virksomheder kan facilitere vækst og entrepreneurship, samtidig med at vigtigheden af entrepreneurship og iværksætterånd vil blive diskuteret.

Vigtigheden af vækst

Erhvervsstyrelsen skriver på deres hjemmeside at “Iværksættere skaber innovation ved at udvikle nye produkter, produktionsmetoder og teknologier, og de styrker konkurrencen ved at udfordre eksisterende virksomheder. Derfor spiller iværksættere en afgørende rolle for vækst og dynamik i samfundet og for fortsat velstand og velfærd i fremtidens Danmark”. Hermed fremgår vigtigheden af, at der er iværksættere i samfundet, som er med til at sikre fremtidens Danmark. En undersøgelse foretaget af Kauffman understøtter påstanden om, at entrepreneurship og iværksættervirksomheder er med til at skabe arbejdspladser i et samfund, og dermed øges velstanden i et land.

Når man taler om vækst og entrepreneurship, er der stor forskel på, om man refererer til en iværksættervirksomhed, som skaber jobs inden for et allerede eksisterende marked, da denne principielt blot flytter arbejdspladser fra en virksomhed til en anden, hvilket i sidste ende vil fungere som en nul sum. Eller er der er tale om vækstiværksættere, som ser nye muligheder og nye markeder, og dermed er de med til at udvide det danske arbejdsmarked, da meget konkurrence ofte foregår globalt. Endelig er der også vækst i eksisterende virksomheder, som bestemt også er vigtigt, når man taler om vækst og iværksætterånd.

Dermed kan man spørge sig selv, hvad det er, der skaber vækst i samfundet? Er det de store mastodonter, som skaber tusindvis af arbejdspladser, eller er det de små iværksættervirksomheder, som skaber et par få jobs i starten, men har mulighed for at vokse? Yderligere kan man spørge sig selv om, hvorfor der er et så massivt fokus på opstart af små virksomheder, frem for væksten i de etablerede virksomheder?

Iværksætterånd i Danmark

Danskerne er gode til meget og i verden også anerkendt for mange imponerende og succesfulde virksomheder, herunder kan kort nævnes LEGO, Carlsberg, Mærsk, Novo Nordisk, samt mange flere. Men et område inden for forretningsverden, hvor danskerne ikke er stærke, er inden for iværksættervirksomheder og opstart af nye virksomheder. Tal fra OECD viser, at antallet af start-up virksomheder i Danmark ligger en del lavere, end tilstanden præ finanskrisen i 2006.

Rapporten sammenligner en række europæiske lande, samt USA og Australien, i forhold til antallet af nye virksomheder. Disse skræmmende tal viser, at kun det økonomisk pressede Spanien klarer sig dårligere end Danmark, når det kommer til iværksættervirksomheder. Direktør i Dansk Iværksætterforening, Jakob Engel-Schmidt, finder denne udvikling bekymrende og udtaler i Politikken: “Tallene repræsenterer en ildevarslende vejrudsigt for Danmarks evne til at skabe nye vækstarbejdspladser, helt almindelige arbejdspladser og samtidig den innovationskraft, der ligger i vores nye virksomheder”. Således italesætter han den negative udvikling, der har været i Danmark i forbindelse med at skabe nye virksomheder i landet.

Den negative udvikling kan føre til, at Danmark sakker langt bagud i forhold til andre lande. Det er dermed godt, at der kommer fokus på, at iværksættere ikke arbejder under de nemmeste vilkår i Danmark. Dette er et emne, som pressen har stort fokus på. Men hvad mange ofte glemmer, er vigtigheden af entrepreneurship i store etablerede virksomheder. For samfundets velstand og velfærd er det også afgørende, hvordan de store virksomheder klarer sig, at disse fornyr sig og vedligeholder deres vækst.

En anden vinkel på entrepreneurship

Vækst er ikke blot nye virksomheder, der starter op og ansætter ti nye medarbejdere. Vækst og entrepreneurship er også noget, der finder sted i de store etablerede virksomheder, dog skal man her have fokus andre steder, end hvad de nye iværksættere skal have fokus på. Jeppe Lau Hansen, som er direktør for den finansielle sektor i CGI, har et bud på, hvordan de i CGI faciliterer vækst og entrepreneurship internt i virksomheden for at skabe resultater og vækst. CGI er et eksempel på en iværksættervirksomhed, som med tiden er blevet en stor international korporation med mange tusinde ansatte.

I juni 1976 startede to 26-årige entreprenører – Serge Godin og André Imbeau – CGI i Serges kælder. Da de startede op, havde de kun én kunde og én telefon, men vigtigst af alt havde de en masse ambitioner. Ved udgangen af det første år havde CGI genereret $138.000 i omsætning. Fra dette tidspunkt gik det kun fremad, og CGI var i ordets sande forstand en vækstiværksætter virksomhed. År efter år blev omsætningen og størrelsen på virksomheden forøget, og i dag har CGI 68.000 medarbejdere i 40 lande. Dermed har CGI på verdensplan været med til at skabe mange arbejdspladser. Men spørgsmålet er således, hvad man skal gøre for ikke at gå i stå, hvad man skal gøre for at forblive en dynamisk virksomhed i vækst og fremgang. Til dette har Jeppe Lau Hansen og CGI, med deres anderledes vinkel på entrepreneurship, et svar på.

INTRApreneurship

I CGI arbejder de med et begreb, som de kalder intrapreneurship, som handler om at skabe en kultur i virksomheden, hvor folk behandler virksomheden som deres egen. Eksempelvis får alle ansatte muligheden for at være medejere af virksomheden og på den måde føle medejerskab. I CGI kalder de det, at de ansatte bliver members af virksomheden, hvormed der lægges vægt på, at de ikke blot er ansatte, men at de er en del af virksomheden. Således forsøger CGI at skabe en kultur, der både fordrer at virksomheden vækster og når sine mål, samt at medarbejdernes behov tilgodeses. Dette gør CGI blandt andet ved, at de har lukrative aktieaftaler, der gør, at medarbejderne kan blive members af virksomheden, på fordelagtige vilkår.

Medejerskab

Ifølge Jeppe Lau Hansen bidrager alle som medejere til og drager fordel af den værdi, som CGI i fællesskab er med til at skabe. CGI’s unikke Ownership Program er dermed med til at motivere medarbejderne og er således med til at gøre deres filosofi om entreprenørskab til virkelighed. CGI’s Ownership-ordning omfatter en aktiekøbsordning og en overskudsdeling, hvor medarbejderne vil deltage i de belønninger, der kommer fra CGI’s vækst. På denne måde giver CGI et yderligere incitament til, at medarbejderne skal arbejde for, at virksomheden udvikler sig og vokser sig større.

Der er, ifølge Jeppe Lau Hansen, flere årsager til, at de gør dette. En af årsagerne til, at CGI har indført intrapreneurship og medejerskab er, at folk skal kunne se virksomheden som deres egen virksomhed. “Vækst skabes blandt andet gennem, at folk tager ansvar for en virksomhed, og det stykke arbejde de laver. Således forsøger CGI at skabe en kultur, hvor innovation og entrepreneurship er en naturlig del af hverdagen. Dem der kan skabe vækst får lov at komme frem og op i virksomheden, både på globalt og lokalt plan,” udtaler Jeppe Lau Hansen. På den har både entrepreneurship og intrapreneurship været dele af CGI’s succes, og har i kombination med talent og hårdt arbejde ført til der, hvor CGI er i dag.

Corporate syn på entrepreneurship og vækst

Virksomheder som CGI bidrager med mange arbejdspladser i Danmark og er dermed med til at bidrage til væksten, velstanden og velfærden i landet. Det er således vigtigt, at væksten og dynamikken i virksomheder, som CGI, ikke underkendes. Jeppe Lau Hansen deler hans holdning til vækst med os, hvor han udtaler: “En af hemmelighederne ved vækst i samfundet og vigtigheden af innovationsvirksomheder er, at vi har brug for vækst, men væksten i samfundet kommer ikke kun af små start-up virksomheder. Det er også vigtigt, at vi har de store virksomheder med flere tusinde ansatte. De mere corporate virksomheder betyder rigtig meget for samfundet, hvor en vækst på 10% i en større virksomhed kan have langt større betydning for samfundet, end en vækst på 50% ved en lille tre-mands-virksomhed”.

Jeppe Lau Hansen har et mere corporate syn på entrepreneurship, men han har fat i den lange ende. Fokus skal ikke kun være på små virksomheder, der starter op, hvor de med en vækst på 100% går fra at være to ansatte til fire. I det store hele betyder en vækst på denne størrelse ikke meget i forhold til en vækst på blot 5% i en virksomhed med 1000 ansatte. Den ene form for entrepreneurship udelukker ikke den anden, og der er bestemt behov for begge, men måske er det vigtigt, at vi i samfundet har mere fokus på begge former, og ikke overser den ene.

Iværksætterånd og fremtiden

Iværksætterånd og entrepreneurship er vigtige elementer i samfundets fremdrift. Udvikling og nytænkning er med til at få virksomhederne til at nå nye højder og dermed vigtige for samfundet. Derfor er det essentielt, at man finder en balance, hvor ikke kun nystartede virksomheder og iværksættere sættes op på en piedestal, men at store virksomheder, som fremmer vækst og udvikling, værdsættes på lige fod. Dermed kan Jeppe Lau Hansen have fat i en pointe, i og med at væksten i samfundet netop ikke kun kommer fra små start-ups, men at det også er de store virksomheder, som betyder noget for samfundets udvikling. I artiklen har fokus derfor været på, at der ikke er én bestemt form for vækst, som er den bedste for samfundet. Vi har både brug for de store mastodonter samt de små opstartsvirksomheder, for at få hjulene i samfundet til at dreje rundt. Det er derfor vigtigt, at vi som samfund både har fokus på at fremme iværksætterånden for små start-ups, samt for et mere corporate synspunkt, hvor innovation og iværksætterånd medtænkes i virksomhedernes kultur, som vi ser det i CGI.